วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางอำไพ บัวระดก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายปรีชา ปวงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวชาลิสา กาปัญญา พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงราย และบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

 

จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่าย และประชาชนในจังหวัดเชียงราย ในการปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร และไม้ผลภายในบริเวณบ้าน สองข้างทาง หรือในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ให้เต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ชุมชน อย่างหลากหลาย โดยรณรงค์ขยายผลให้มีการปลูกพืชผักเพิ่มขึ้น เพิ่มอย่างน้อยครัวเรือนละ 30 ชนิด เพื่อเป็นการส่งเสริมการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน สร้างความรัก ความสามัคคี ของประชาชนในหมู่บ้านชุมชน เกิดการเอื้ออาทรแบ่งปันภายในชุมชน/สังคม ส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : Cddchiangrai

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME