พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญผ้าไตรพร้อมเครื่องสังฆทานพระราชทานไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 

   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง (5) เชิญผ้าไตรพร้อมเครื่องสังฆทานพระราชทาน และเครื่องเขียนพระราชทาน ไปถวายแด่ พระทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ ประธานสำนักศึกษาธรรมดอยธรรมนาวา ในวันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น ณ สำนักศึกษาธรรมดอยธรรมนาวา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

   พระทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ ประธานสำนักศึกษาธรรมดอยธรรมนาวา เป็นประธานในพิธีสงฆ์ โดยมี พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง (5) เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส

 

   นายบุญธรรมทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ อย่างพร้อมเพรียง

 

   ในโอกาสมงคลนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ สุ่มมาตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายสุพจน์ ทนทาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายสานุพงศ์ สันทราย นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นายวิชชากรณ์ กาศโอสถ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นายพร้อมพงษ์ ทาสิทธิ์ ข้าราชการและบุคลากรสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี อำนวยความสะดวกแด่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ทั้งนี้ การดำเนินงานพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสำเร็จทุกประการ

 

     ประวัติ พระทวีวัฒน์ จารุวณฺโณ (จารุวณฺโณ ภิกขุ) หรือเรียกกันในกลุ่มลูกศิษย์ว่า พระอาตารย์ต้น อดีตได้รับการอุปสทบทเมื่ออายุ 24 ปี ณ พระอุโบสถวัดสุมังคลาราม ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ได้รับฉายาว่า จารุวณฺโณ ปี 2543 ได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่คำสุข ญาณสุโข วัดซับคำกอง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (หลวงปู่คำสุข เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล) ระยะเวลาอุปสมบทถึงปีปัจจุบัน 2566 จำนวน 23 พรรษา ในปัจจุบันพระคุณเจ้าเป็นประธานสงฆ์ 4 สำนัก ประกอบด้วย พุทธอุทยานดอยเวียงเกี๋ยงวนา อำเภอเชียงของ สถานศึกษาธรรมดอยธรรมนาวา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่พักสงฆ์ป่านาโสกฮัง และที่พักสงฆ์ป่านาหนองพี่ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรางวัล ปี 2564 “คุณสัมปันโน” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) และมีผลงานการจัดตั้งกลุ่มพุทธยุวชนและกลุ่มพุทธรัตตัญญชน นอกจากนี้ยังมีผลงานการเขียนหนังสือราชการ ได้แก่ อริยสัจภาวนา, ธรรมนาวา, ชีวิต จิต มนุษย์ ภาวนา, รู้อัตตาเพื่อละอัตตา, อริยสัจ 4 ในชีวิตจริง, เข้าใจอริยสัจ 4 เพื่อความหลุดพ้น, การพิจารณากายเพื่อความรู้แจ้ง,        ปฏิจจสมุปบาท, ทาน ศีล ภาวนา, อุปาทานในอุปาทานขันธ์, แก้ที่จิต, เอ่ยถ้อย วลีธรรม, อยู่อย่างไม่ประมาท, สร้างปัญญาเพื่อดับทุกข์ และความสำคัญของวิสาขปูรณมี เป็นต้น

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME