เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย “กลุ่มต้นกล้าความดี” ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย นายทัศพงษ์ สุวรรณมงคล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายฐิติวัชร ไลศิริพันธ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายอนุภัทร เปรมชาราไชย ประธานคณะกรรมการวุฒิสภานักเรียน ร.ร.พานพิทยาคม ประธานเยาวชนอาสาพัฒนาเชียงราย เขต อ.พาน และรักษาการรองประธานคนที่ 3 สภาเยาวชน อบจ.เชียงราย กล่าวรายงาน และมีนางภาวิณี สุขสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.พานพิทยาคม และน้องๆเยาวชน อ.พาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุม ร.ร.พานพิทยาคม จ.เชียงราย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจในตนเองมากขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่อำเภอพาน ตระหนักและทราบถึงแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เสริมสร้างจุดแข็งของตนเองในด้านการสื่อสาร เพื่อการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนอำเภอพาน มีความกล้าแสดงออก กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น และกล้าที่จะนำความสามารถของตนเองมาแสดงให้ผู้อื่นได้รับชม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ให้สังคม
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME