เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 น. นาวาอากาศตรีสมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย แถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ ” ทชร.ร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกร จำหน่ายผลไม้ให้ผู้โดยสาร” ซึ่งเป็นการสานต่อโครงการช่วยเหลือเกษตรกรจำหน่ายผลผลิตผลไม้ให้ผู้โดยสาร สายการบิน ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ตามที่ กระทรวงพาณิชย์ 
 
โดยกรมการค้าภายใน ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ท่าอากาศยาน ภายใต้สังกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนพื้นที่ให้บริการกล่องบรรจุผลไม้จากกรมการค้าภายใน ขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม เพื่อให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวนำไปบรรจุผลไม้เพื่อนำส่งหรือโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินโดยสารได้ และสายการบินพาณิชย์ในประเทศสนับสนุนมาตรการความร่วมมือโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินโดยสารโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในปริมาณ 10 กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร 1 คน เพื่อช่วยระบายผลผลิตผลไม้จากแหล่งผลิตในพื้นที่ไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็วที่สุด อันจะส่งผลให้ราคาผลไม้ในประเทศมีเสถียรภาพและส่งผลดีต่อเกษตรกรภายในจังหวัดเชียงรายโดยตรง
 
 
โครงการฯ นี้ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัดเชียงราย / สหกรณ์จังหวัดเชียงราย / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย / หอการค้าจังหวัดเชียงราย / ผู้ใหญ่บ้านชุมชนโดยรอบท่าอากาศยาน รวมถึงสายการบินพาณิชย์ที่ให้บริการ ณ ทชร. ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ และ สายการบินนกแอร์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายให้มีช่องทางจำหน่ายผลไม้เพิ่มขึ้นโดยสามารถกระจายไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วที่สุดโดยผ่านการ ” ขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ทชร.” และเพื่อเป็นการกระจายผลผลิตผลไม้ของเกษตรกร ทชร. ได้จัดจุดจำหน่ายผลไม้เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้โดยสาร ณ บริเวณหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสาร ประตู 1 ตั้งแต่วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 ถึง 17.00 น.
 
 
ซึ่งโครงการๆ นี้ถือว่าเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีช่องทางจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลและช่วยระบายผลผลิตสู่ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลต่อภาพรวมด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย และเป็นการส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางอากาศของ ทชร. โดย นาวาอากาศตรีสมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ที่มีความมุ่งมั่นให้ ทชร. เป็น “ ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ “
 

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : Mae Fah Luang Chiang Rai International Airport – CEI

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME