งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ ในจังหวัดเชียงราย ประจาปี 2566 และงานถวายผ้ากฐินสามัคคี ของวัดราษฎร์สำคัญ ในจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

 

– 2 พ.ย. 66 เวลา 10.09 น.  วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย กฐินสามัคคี     โดยเจ้าอาวาส พระไพศาลประชาทร วิ. (พบโซค ติสฺสวํโส)
MAP : https://maps.app.goo.gl/cgYmDmW5WLtwookY8

 

 

– 4 พ.ย. 66 เวลา 09.39 น.  วัดฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย กฐินสามัคคี     โดยเจ้าอาวาส พระครูขันติพลาธร (บุญยวง ขนฺติพโล) รองเจ้าคณะ จ.ชร.

MAP : https://maps.app.goo.gl/zEwaZ8amhybLPUhf7

 

– 4 พ.ย. 66 เวลา 10.00 น.  วัดป่าบ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง กฐินสามัคคี     โดยเจ้าอาวาส พระสิริวัฒโนดม วิ. (สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะ จ.ชร.(ธ.)

MAP : https://maps.app.goo.gl/U58tKZiGqY4UhUPdA

 

– 5 พ.ย. 66 เวลา 10.00 น.  ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย กฐินสามัคคี     โดยเจ้าอาวาส พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี ป.ธ.๙)

MAP : https://maps.app.goo.gl/Fx6x5oTvHmmwvWRk6

 

– 5 พ.ย. 66 เวลา 16.00 น.  วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย กฐินสามัคคี     โดยเจ้าอาวาส พระภาวนารัตนญาณ วิ. (อริยชาติ อริยจิตฺโต)

MAP : https://maps.app.goo.gl/deGWKz9K4sgg4Rgs5

 

– 9 พ.ย. 66 เวลา 10.09 น.  วัดพระธาตุดอยเวา ต.เวียงพางคา อ.แม่สาย กฐินสามัคคี     โดยเจ้าอาวาส พระครูประยุตเจติยานุการ

MAP : https://maps.app.goo.gl/o1rDzdWSAVwwkhEU6

 

 

– 11-12 พ.ย. 66 เวลา 10.00 น.  วัดหาดบ้าย ต.ริมโขง อ.เชียงของ จุลกฐิน โดยเจ้าอาวาส พระอธิการจตุรงค์ โชติโก

MAP : https://maps.app.goo.gl/CADByznLurSkELri6

 

– 12 พ.ย. 66 เวลา 10.00 น.  วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง)  ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย กฐินพระราชทาน     โดยเจ้าอาวาสพระครูสุธีสุตสุนทร (สมพงษ์ สิริมงฺโล)

MAP : https://maps.app.goo.gl/ymZevdwwznwKfYqT7

 

– 12 พ.ย. 66 เวลา 15.00 น.  วัดน้าม้า ต.สถาน อ.เชียงของ กฐินพระราชทาน ๙๐๕    โดยเจ้าอาวาส พระมหาสวัตติ์ นนฺทธมฺมวโร

MAP : https://maps.app.goo.gl/Mvm6gtRygtyftB64A

 

– 17 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น.  วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย กฐินพระราชทาน โดยเจ้าอาวาสพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (บุญมา มานิโต) ที่ปรึกษา จจ.ชร.

MAP : https://maps.app.goo.gl/XBaqDPzprXx2qcwZ9

 

– 19 พ.ย. 66 เวลา 09.30 น.  วัดมงคลธรรมกายาราม ต.โป่งงาม อ.แม่สาย กฐินสามัคคี     โดยเจ้าอาวาสพระภาวนาโกศลเถร วิ. (ชูวิทย์ อคฺควิชฺโช)

MAP : https://maps.app.goo.gl/cRijFM4Mhb39zTbBA

 

– 19 พ.ย. 66 เวลา 13.39 น.  วัดพระธาตุดอยตุง ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย กฐินพระราชทาน     โดยพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ (บุญมา มานิโต) รักษาการเจ้าอาวาส

MAP : https://maps.app.goo.gl/HVggRhkScoHBvWJs9

 

– 21 พ.ย. 66 เวลา 10.00 น.  วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง)  ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย กฐินพระราชทาน     โดยพระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) รักษาการเจ้าอาวาส

MAP : https://maps.app.goo.gl/9NrSPQCVvvWTXY366

 

– 24 พ.ย. 66 เวลา 10.00 น.  วัดเชตุพน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย กฐินพระราชทาน ๙๐๕     โดยเจ้าอาวาส พระครูวิจิตรธรรมาภิรักษ์

MAP : https://maps.app.goo.gl/kX1eGTHkscnEeXDbA

 

– 26 พ.ย. 66 เวลา 10.00 น.  วัดป่าอรัญญวิเวก ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง กฐินสามัคคี     โดยเจ้าอาวาส พระราชวชิราธิการ (หลวงพ่อทวี จิตฺตคุตโต)
MAP : https://maps.app.goo.gl/LW6nWGesuLKDj96v7

 

– 25-26 พ.ย. 66 เวลา 10.00 น.  วัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน กฐินทันใจ โดยเจ้าอาวาส พระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) เจ้าคณะ จ.ชร. (ม.)

MAP : https://maps.app.goo.gl/99U8rdrrpXbr2U5FA

 

– 25-26 พ.ย. 66 เวลา 10.00 น.  วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จุลกฐิน    โดยเจ้าอาวาสพระครูสุจิณวรคุณ

MAP : https://maps.app.goo.gl/4rKVBvNcXndhj8QG9

 

– 25-26 พ.ย. 66 เวลา 10.00 น.  วัดมิ่งเมือง (ช้างมูบ) ต.เวียง  อ.เมืองเชียงราย จุลกฐิน โดยเจ้าอาวาสพระครูโสภณศิลปาคม

MAP : https://maps.app.goo.gl/c83QKFM5bio9rBW3A

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME