วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นางทรงศรี คมขำ รองนายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วย นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น รองประธานสภา อบจ.เชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานวันนัดพบเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2566 “กาดต้มโป่ง ฮอมสุข” ตลาดเขียว ณ ลานกิจกรรมน้ำพุร้อนป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมี นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายณฐกรณ์ ใจรังสี นายก อบต.ป่าตึง นพ.ดร. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
 
ทาง อบต.ป่าตึง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้กำหนดจัดงานวันนัดพบเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2566 “กาดต้มโข่ง ฮอมสุข” ตลาดเขียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมตลาดเขียว ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีโอกาสได้สื่อสารและ สนับสนุนกัน เกิดการเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการเกษตร ที่รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัย ส่งเสริมเกษตรกรให้มีการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจำหน่ายสินค้า พืช ผัก ผลไม้ อาหารปลอดภัย อาหารแปรรูป อาหารพื้นบ้านตามฤดูกาล ที่มีคุณภาพดีและปลอดสารพิษ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการความรู้และงานบริการ ด้านวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ศิลปะการละเล่นและดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2566 ณ ลานกิจกรรมน้ำพุร้อนป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME