เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 67 ที่ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย พ.อ.จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท.) เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมโครงการอารยเกษตรวิถี สร้างคนดีสู่สังคม “ละอ่อนฮักบ้าน” โดย กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ และภาคเอกชน บริษัท ณ สโตน (จำกัด) ในการดำเนินโครงการฯ เพื่่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลัก อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเป็นพลเมืองที่ดี และการนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงตน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน

 
ด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนิน โครงการฝึกอบรมสร้างเยาวชน ” ละอ่อนฮักบ้าน ” เครือข่ายเฝ้าระวังภัยในเด็กและเยวชน เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน พบว่ามักมีเหตุรุนแรงเกี่ยวเด็กและเยาวชนมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้นำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำรงตน ให้เป็นประโยชน์กับตนเองและชุมชน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม ทำให้เด็กและเยาวชนเป็นพลังที่ดีในการสร้างสังคมให้มีความเจริญเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยกำหนดการฝึกอบรม จำนวน 2 วัน ห้วงวันที่ 27-28 มกราคม 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลแม่คำ บ้านสันธาตุ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
 
 
ภายในกิจกรรม ประกอบด้วยการอบรมอารยเกษตรวิถี สร้างคนดีสู่สังคม “ละอ่อนฮักบ้าน” บทบาทหน้าที่ของเยาวชนกับความมั่นคงของชาติ การบรรยายในหัวข้อ”วัฒนธรรมนำไทยให้เจริญ” การให้ความรู้ เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด การบรรยาย “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเยาวชน” และ”บทบาทหน้าที่ของเยาวชนไทย” ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการฐานการเรียนรู้ 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ฐานทักษะชีวิตใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น , คืนลมหายใจให้แผ่นดิน(PM 2.5) , คนรักป่า 3 4 5 และ ฐาน นักสื่อสารสังคม
 
 
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้มีพื้นฐานแนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริงในท้องถิ่น สู่การเรียนรู้ให้เกิดผลในมิติต่าง ๆ รวมทั้งสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งเป็นการให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแรง ร่วมใจกันขับเคลื่อนการนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงตน ให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME