เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 นรากร หายโศก จนท.ปฏิบัติการฯ พร้อมด้วย จนท.กอ.รมน.จังหวัด ชร. จัดกิจกรรมโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัด ชร. “การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล” โดยเชิญคณะทำงานระดับตำบล และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมเสนอแนะปัญหาภัยคุกคาม 5 ด้าน ได้แก่

1.ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
2.ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3.ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะ/การสาธารณสุขระดับตำบล
5.ด้านการบริหารจัดการ
และพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.ชร. โดยมี นายธนพงษ์ เจริญทรัพย์อนันต์ นายก ทต.ท่าข้าม เป็นประธานฯ

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME