เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์เยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พบปะให้กำลังใจ และ มอบประกาศนียบัตร แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการใช้สีชอล์ก และวาดภาพสร้างสรรค์ ในครั้งนี้

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีพื้นที่ให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ห่างจากเทคโนโลยีหรือสังคมก้มหน้า และห่างไกลจากยาเสพติด เยาวชน คือ ประชาชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นอนาคตและเป็นพลังของชาติรุ่นต่อไป ที่จะเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายให้เจริญก้าวหน้า เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาอนาคตของจังหวัดเชียงรายให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ
นโยบาย “สภาเยาวชนร่วมกำหนดอนาคตเชียงราย” เป็นนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเชียงรายตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนให้เยาวชนมีความรู้และเข้าใจในหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นแสดงออกอย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรมโครงการของเด็กและเยาวชนต้องสอดรับกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดเชียงรายอย่างเป็นรูปธรรม อันจะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เกิดความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นในอนาคตต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME