เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชมรมผู้สูงอายุตับเต่าร่มไทร ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ณ สนามฟุตบอล ร.ร.อนุบาลตับเต่า โดยมีนายสมาน ธิโนชัย ประธานชมรมผู้สูงอายุตับเต่าร่มไทร กล่าวรายงาน และมีนายเอกชัย หาญสุวรรณ นายก อบต.ตับเต่า นายสุธชัย เกียรติไพธยศ กำนัน ต.ตับเต่า คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตับเต่า คณะ อสม. ข้าราชการครู บุคลากร ร.ร.อนุบาลตับเต่า และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาชมรมผู้สูงอายุตับเต่าร่มไทร ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี โดยใช้หลักการ 3อ 2ส เป็นสื่อกลาง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ โดยให้มองเห็นการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ สร้างเสริมสุขภาพจิตให้ร่าเริงแจ่มใส และลดละเลิกสุรา บุหรี่ เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากการเจ็บป่วย ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการรวมกันเป็นกลุ่มเป็นชมรมเพื่อที่จะให้หน่วยงาน องค์กรหรือภาคราชการที่เกี่ยวข้องสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือเข้าไปดูแลผู้สูงอายุได้ทั่วถึงและง่ายขึ้น และเพื่อให้ผู้สูงอายุตระหนักในคุณค่าของตนเองและแสดงให้บุตรหลานได้ทราบถึงศักยภาพที่มีอยู่ ซึ่งสามารถดูแลตนเองและดำรงชีวิตได้ตามปกติ
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME