เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 66 ที่ผ่าน เวลา 14.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการขนย้ายขยะของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมด้วย นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายปภาวิน ปวงใจ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นายเจตณรงค์ อินกัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมด้วย ณ ศูนย์กำจัดขยะ RDF องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

.
อบจ.เชียงราย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการกำจัดขยะของเสียอันตรายนี้เป็นหนึ่งนโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งในปีนี้ ได้ดำเนินการขนขยะของเสียอันตราย กว่า 42,197.93 กิโลกรัม ที่รวบรวมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ไปทำลายอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยใช้ Application D – TOC เชียงราย ที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็น Application จัดการบริหารข้อมูลขยะของเสียอันตรายของจังหวัดเชียงราย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME