เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา10.30 น. ณ ลานหมู่บ้านห้วยปอ หมู่ 17 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ประจำจังหวัด มอบผ้าห่มกันหนาว และชุดยาเวชภัณฑ์พระราชทาน จำนวน 3,500 ชุด ให้แก่ราษฎร และตัวแทนราษฎรใน 7 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอแม่ลาว อำเภอเชียงของ, อำเภอพญาเม็งราย, อำเภอเชียงแสน, อำเภอเวียงชัย, อำเภอแม่สาย และอำเภอเวียงแก่น โดยมอบให้อำเภอละ 500 ชุด
 
 
โอกาสนี้รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังได้อัญเชิญพระราชกรณียกิจพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงเสียสละพระองค์เพื่อปวงชนชาวไทยในด้านต่าง ๆ ทำให้ทุกคนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และได้เล่าถึงที่มาของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ด้วยต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ ให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว อันจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และผ่อนคลายความทุกข์ร้อนของประชาราษฎร์ทุกหนแห่ง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกพื้นที่ของประเทศไทย พระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนแก่ราษฎรของพระองค์ในทุกเหตุการณ์ และทรงรับสั่งให้เตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายและสามารถให้ความช่วยเหลือราษฎรได้ทันการ
 
 
สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวของจังหวัดเชียงรานในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระราชกระแสทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทรงให้ติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อัญเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมามอบให้ราษฎรจังหวัดเชียงราย ประกอบไปด้วย ชุดยาเวชภัณฑ์พระราชทาน จำนวน 3,500 ชุด ให้แก่ราษฎรและตัวแทนราษฎรใน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ลาว อำเภอเชียงของ อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเชียงแสน, อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่สาย และอำเภอเวียงแก่น โดยมอบให้อำเภอละ 500 ชุด ซึ่งให้นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอเป็นผู้แทนในการรับมอบ เพื่อนำไปให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และอยากให้ตัวแทนทุกคนได้นำเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดไปเล่าสู่กันฟัง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงห่วงใยในราษฎรเสมอมา
.
จังหวัดเชียงรายมีภูมิศาสตร์อยู่ทางเหนือสุดของประเทศไทย มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง สภาพอากาศจึงค่อนข้างหนาวเย็นเกือบตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวหลายพื้นที่มักจะมีสภาพอากาศที่หนาวจัด จังหวัดเชียงรายจึงได้สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวประจำปีงบประมาณ 2567 พบว่ามีราษฎรที่ประสบภัยหนาวต้องการเครื่องกันหนาว รวมทั้งสิ้น 304,016 ชิ้น ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงรายได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิการกุศลต่างๆเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME