เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายโซนอำเภอ (อำเภอดอยหลวง) “สี่เผ่าชาวดอยหลวง” ณ หนองหางปง บ้านแม่บงใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายสมเกียรติ กันธิพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอดอยหลวง เขต 1 นางนิตยา ยาละ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงแก่น เขต 1 และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการนี้มีนางสาวมินทิรา ภดาประสงค์ นายอำเภอดอยหลวงกล่าวต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและคณะ พร้อมกันนี้นายภัคพณ รักษ์ธรรม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ ใหญ่บ้าน ประชาชน อำเภอดอยหลวงร่วมให้การต้อนรับ

 
โดยงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย (โซนอำเภอดอยหลวง) “สี่เผ่าชาวดอยหลวง” จัดขึ้นระว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 28 ธันวาคม 2566 ณ หนองหางปง บ้านแม่บงใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย การจัดงานดังกล่าว เป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน และเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่ รู้จักของนักท่องเที่ยวในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวจุดที่สวยงามของจังหวัดเชียงรายที่มีอยู่มากมาย อีกทั้งเป็นการ กระจายรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ ที่จะมีรายได้จากการมาเที่ยวชมของนักท่องเที่ยว การให้บริการที่พัก ร้านอาหาร เป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน
 
 
จากนั้น นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมลงนาม MOU เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับให้พื้นที่ในจังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือ สนองนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล และรองรับแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการค้า กลุ่มเกษตรกร แสดงสินค้าและจำหน่ายผลผลิตต่างๆ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรในท้องถิ่น เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนรวมถึง สืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของล้านนา และกลุ่มชาติพันธุ์ อีกด้วย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME