เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมและรับฟังการบรรยายสรุป 0kdองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็น การเป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกด้านการออกแบบ (City Of Design) กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเชียงราย การสนับสนุนการจัดการแหล่งน้ำ และการดำเนินงาน “ห้องเรียนสู้ฝุ่น” ต้นแบบการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ว่าที่ ร.ต. ศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกฤศ โพธสุธน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ และมีคณะกรรมการวุฒิสภา ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

โดยที่ประชุมมีการบรรยายสรุปเรื่องแผนงานภายหลังจากการได้รับคัดเลือกเป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกด้านการออกแบบ (City Of Design) ที่มีโครงข่ายพื้นที่สุขภาพดี 118 รพ.สต. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ถนน แหล่งน้ำ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด สร้างแหล่งเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย และการเป็น Thinking/Design School ของโรงเรียน อบจ.เชียงราย โดยจัดทำหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของยุคสมัย ในส่วนของกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในระดับอำเภอ ในการจัดตั้งสภาเยาวชน อบจ.เชียงราย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
เสริมนโยบายการพัฒนา “3 พี่น้องท้องถิ่นร่วมใจ ชุมชนและการมีส่วนร่วม” และจัดตั้งศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย ในระดับอำเภอทั้ง 18 อำเภอ เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์แก่เยาวชน การสนับสนุนการจัดการแหล่งน้ำ (ฝายชะลอน้ำ) มีการทำ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการแหล่งน้ำต่าง ๆ รวมทั้งได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต ที่ ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ขึ้นเป็นฝายแรก 
 
 
โดยในปี 2567 นี้มีเป้าหมายที่จะสร้างฝายมีชีวิตให้ได้ทั้งหมด 140 ฝาย เพื่อลดการพังทลายของดิน กักเก็บน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง และได้รายงานถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการ “ห้องเรียนสู้ฝุ่น” ซึ่งเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อย่างเป็นรูปธรรม โดยทางคณะแพทย์ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของฝุ่นแก่เด็กนักเรียน มีการปักธงสุขภาพในแต่ละพื้นที่ซึ่งสีของธงก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพอากาศในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ มีการเดินรณรงค์ลดการทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของฝุ่น PM2.5
 
 
พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่หนึ่ง กล่าวว่า การที่จังหวัดเชียงรายได้รับการยกระดับเป็นเมืองสร้างสรรค์นั้น อยู่ที่ความร่วมมือของประชาชนและทุภาคส่วนที่มีความรักความสามัคคี พูกพันธ์จากรุ่นสู่รุ่น อยู่ด้วยความสงบสุข และขอชื่นชมยกย่องจังหวัดเชียงรายว่าทำได้ยอดเยี่ยมมากที่สุดในประเทศไทย เพราะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดให้ความสำคัญและให้โอกาสเด็กๆ เยาวชนได้แสดงออกอย่างเต็มที่เต็มความสามารถในทุกๆ ด้าน จึงนำไปสู่ความสำเร็จ
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME