เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ โรงแรม ทีค การ์เด้น สปารีสอร์ท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ร่วมบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย และการจัดตั้งศูนย์ส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย พร้อมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชน รับมือฤดูฝน ปี 66 หลังมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัย (Table Top Exercise : TTX) โดยจำลองสถานการณ์ฝนตกหนัก ระดับน้ำสูงเข้าท่วมพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานของ ส่วนอำนวยการ ส่วนปฏิบัติการ ส่วนสนับสนุน และส่วนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่มีภารกิจในศูนย์ส่วนหน้าฯ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หน่วยทหาร ตลอดจนผู้แทนอาสาสมัครภาคีเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วม

 

นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) กล่าวว่า การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของศูนย์ส่วนหน้า และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชน ในวันนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร วิธีการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ร่วมกันในการปฏิบัติงาน และได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชน ในการเฝ้าระวัง ปฏิบัติตามมาตรการ รายงานสถานการณ์ นำไปสู่การแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเป็นเอกภาพ ทันต่อสถานการณ์ การจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้ซักซ้อมขั้นตอนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่าง กอนช. และหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน และฝึกการใช้ Application ในการแจ้งเตือน และติดตามสถานการณ์น้ำอีกด้วย
 
 
ด้าน นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ได้นำเสนอกระบวนการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ในฐานะหน่วยงานที่ภารกิจประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนทั้งในภาวะปกติ และในภาวะวิกฤติ โดยให้ความสำคัญกับการบริหารและการสื่อสารประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC) และประเด็นเชิงพื้นที่ นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลร่วมในการกู้ภัย ที่จะสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ส่วนหน้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล บริหารและจัดทำประเด็นการสื่อสาร พร้อมแจ้งหน่วยงานราชการในจังหวัดให้ทราบข้อมูล ว่า ภัยที่เกิดขึ้น เกิดจากอะไร เกิดที่ไหน ผลกระทบที่เกิดขึ้น ความรุนแรงของภัย และเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานและเครือข่ายภาคประชาชน
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME