เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 นางอทิตาธร วันไชยธนวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายปภาน นัยติ๊บ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พบปะเยาวชน “กลุ่มต้นกล้าความดี” โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดย มีนางยุพิน วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ให้การต้อนรับ

โดยช่วงเช้าที่ผ่านมา นางอทิตาธร วันไชยธนวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายปภาน นัยติ๊บ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายเกียรติคุณ จันแก่น ผู้อำนวยการสำนักศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย “กลุ่มต้นกล้าความดี” ครั้งที่ 8 โดยมีนางสาวสุทธิดา ชาวลี้แสน กลุ่มเครือข่ายต้นกล้าความดี ศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการดังกล่าว

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เยาวชนเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาสังคม การพัฒนาเพิ่มทักษะให้เยาวชนเหล่านี้เป็นผู้กล้าที่จะสร้างสรรค์แสดงออกถึงความสามารถ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต คิดดี ทำดี เอาความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการที่จะให้เยาวชนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตและแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนอื่น ๆ นั้น เยาวชนเหล่านี้ต้องมีความเป็นผู้นำในด้านนั้น ๆ ก่อน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน และสืบสานวัฒนธรรมโปงลางในท้องที่ของตน ภายใต้ความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ในชุมชน ดังนั้นสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย “กลุ่มต้นกล้าความดี” ยุวชนเวียงเชียงรุ้งร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME