วันนี้ (17 สิงหาคม 66) นายศรัญยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีมอบโคพระราชทาน ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ อาคารอเนกประสงค์ประชารัฐ บ้านป่าแดงหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ให้แก่ นายสนิท ก๋องคำ เกษตรกรชาวตำบลเกาะช้าง โดยมี นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ปลัดอำเภอแม่สาย หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญและครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ มีหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
 
มีการบริหารโครงการในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน และได้มอบอำนาจให้ปศุสัตว์เขตเป็นผู้กำกับดูแลในพื้นที่ 9 เขต ปศุสัตว์ทั่วประเทศ ในการช่วยส่งเสริมด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้แก่เกษตรกร ทำให้มีโอกาสได้รับโค-กระบือ เป็นกรรมสิทธิ์ มีทรัพย์สิน มีอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งโคเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์มหาศาลต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย ผลผลิตที่เป็นลูกเป็นเสมือนเงินฝากประจำปี ที่จะสร้างรายได้มั่นคงแก่ผู้เลี้ยง การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะมูลของโคจะช่วยลดรายจ่าย เพิ่มเป็นรายได้รายวันที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ จนสิ้นอายุของโคตัวนั้น สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร ฟื้นฟูสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สืบสานวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ดีงามของชนบทไทย
 
นายพืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์ จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชประสงค์ปล่อยชีวิตโคเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว เพื่ออุทิศบุญกุศลและเสริมความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และทรงพระราชทานโคดังกล่าวไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกร คือ นายสนิท กองคำ อยู่บ้านเลขที่ 107/4 หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยโคพระราชทานที่ได้รับมอบในวันนี้ ได้รับการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคเรียบร้อยแล้ว และได้ขนย้ายมาจากคอกกักสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังความปราบปลื้มปีติยินดีให้แก่นายสนิท ก๋องคำ และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME