เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของโรงเรียนบ้านสันกลาง ต.ป่าอ้อดอนชัย เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 จนถึง ระดับ ชั้น ป.6 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 62 คน จำนวนครูและบุคลากรรวม 10 คน บริหารงานโดย นายชัยวัฒน์ สกุลวิไล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ พาร์ทเนอร์ชิพ กับ สมาคมผู้ปกครอง amec และในเดือน มีนาคม ที่ผ่านมา สมาคมผู้ปกครองได้แยกไปจัดตั้งโรงเรียนใหม่ โรงเรียนจึงได้ปรับขนาดจากโรงเรียนขนาดกลางเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และยังคงให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน Dltv เพื่อให้บริหารจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น


หลังจากนั้น ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รอง เลขาธิการ กพฐ. ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัยเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อ.2 ถึงชั้น ป.6 มีนักเรียน 51 คน ครูและบุคลากรจำนวน 8 คน มี นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่โรงเรียนมีครูไม่ครบชั้น และไม่ตรงตามวิชาเอก จึงได้รับการสนับสนุนจาก สพฐ. ในด้านครุภัณฑ์สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งมีผลการประเมิน RT และ NT เพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับประเทศ


ภายหลังจากที่ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านรวมมิตร ต.แม่ยาว มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 357 คนส่วนใหญ่เป็นชนชาติพันธ์ุที่หลากหลาย มีนายมานิตย์ ถูนาแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีครูและบุคลากรรวม 24 คน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รอง เลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวชื่นชมทั้ง 3 โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ว่ามีความตั้งใจในการพัฒนาการเรียนการสอน DLTV และการจัดการศึกษาโดยรวม


นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า “สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี บริหารงานโดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการจัดการศึกษา ตาม หลักสูตรการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) ระดับอนุบาล, และ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ ในรายวิชาที่ขาดแคลนครูผู้สอน หรือเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างยาก”
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME