เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประชุมข้อราชการและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์และที่ดินอื่นๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สาย

 

โดยมีผู้นำท้องถิ่น ท้องที่เข้าร่วมปรึกษาหารือข้อราชการ ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการเข้าดำเนินกิจกรรม หรือโครงการพื้นที่อุทยาน ป่าไม้ หรือป่าสงวน เช่น การดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยมีส่วนร่วม กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยพื้นที่ดำเนินการบางแห่งเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวและพื้นที่ในการดูแลของป่าไม้-อุทยาน ซึ่งต้องดำเนินการขออนุญาตก่อนเข้าดำเนินการ จากการดำเนินการที่ผ่านมามีการประสานเพื่อขออนุญาต แต่ไม่ได้รับการตอบรับหรือการตอบรับล่าช้า จากหน่วยงานผู้ดูแลพื้นที่ ทำให้การดำเนินการกิจกรรม-โครงการไม่สามารถดำเนินตามกรอบเวลาหรือกำหนดการที่วางไว้
 
 
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ รวมถึงประชาชนที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ดิน (น.ส.ล.) ทั้งที่อยู่ในเขตป่า/ป่าสงวน ที่ราชพัสดุและที่ดินอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอแม่สาย เพื่อบูรณาการและนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรองรับตามภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
1. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย 
2. ผู้อำนวยการ ปปช. ประจำจังหวัดเชียงราย 
3. ที่ดินจังหวัดเชียงราย 
4. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 2 (เชียงราย) 
5. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 
6. ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME