ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีนางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวรวิวรรณ จตุรพิธพร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นายอายุตม์  สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมฯ ณ ห้องสนฉัตร ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม

ในการนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีพันธกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยให้งบประมาณ ความรู้ และเทคนิคไปทำสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ออกเผยแพร่ จึงขอขอบคุณทั้งสองหน่วยงานที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงที่จะร่วมมือซึ่งกันและกัน อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติต่อไป และขอให้การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้ประสบความสำเร็จทุกประการ

นายอายุตม์ฯ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ก้าวพลาด ระหว่างกรมราชทัณฑ์ กับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ก้าวพลาด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สร้างประโยชน์ยกระดับการพัฒนา สร้างโอกาส สร้างการยอมรับจากสังคมชุมชน และครอบครัวให้กับผู้พ้นโทษ “เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม” 

ดร.ธนกรฯ กล่าวว่า ไม่เพียงแต่เราที่ลงไปสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความรู้ ทักษะให้กับผู้ต้องขังทั่วประเทศ แต่กิจกรรมการใช้สื่อเป็นเครื่องมือที่จะเกิดขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับสังคมได้เรียนรู้พร้อมๆ กันไปด้วย คนภายนอกที่เห็นสื่อจะเข้าใจปัญหาของคนที่เคยก้าวพลาด ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาพฤตินิสัยจะได้มีแรงบันดาลใจ และเห็นว่าสังคมให้โอกาส การที่ได้เห็นว่าสังคมให้โอกาสเป็นการเปิดพื้นที่ให้ได้มีที่ยืน เมื่อได้มีที่ยืนจะเห็นคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และพร้อมที่จะกลับมาคืนสิ่งดีๆ ให้กับสังคม 

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากข้อสั่งการท่านรองนายกฯ มอบหมายให้กรมราชทัณฑ์จัดทำสื่อ วิดีทัศน์ ภาพยนตร์ หรือละคร ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพัฒนาพฤตินิสัยและปรับทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้ก้าวพลาด ซึ่งสื่อในรูปแบบของวิดีทัศน์หรือภาพยนตร์ หรือคลิปสั้น สามารถที่จะสื่อสารถ่ายทอดความตั้งใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มผู้รับชมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่สร้างสรรค์จะสามารถสร้างภาพลักษณ์เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานในเชิงบวกได้ รวมถึงเป็นสื่อกลางที่จะจุดประกายความคิดที่จะสร้างพลังเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่จากสังคมภายนอกให้กับผู้ก้าวพลาด และนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเอง ให้พร้อมที่จะกลับเข้ามายืนในสังคม ในฐานะของพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไปได้ 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงยุติธรรม

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME