เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
(ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ)
– ความก้าวหน้าการทำบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
– Chiang Rai Wellness City เชียงรายเมืองแห่งสุขภาพ
– กิจกรรมอบรม “สร้างเครือข่ายปกป้องคนเชียงรายจากฝุ่น PM 2.5
– โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตาฐานประเทศไทย T-VER
– การลดการดูดซับและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากภาคป่าไม้และภาคเกษตร
– แอปพลิเคชัน Line OA เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
(ฝ่ายบริการสาธารณสุข)
– 10 อันดับโรคติดต่อในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย
– การส่งรายงาน 506
– แผนการออกตรวจการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ.สส.พท.) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2567
– มาตรการป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อนำโดยยุงลาย
(ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข)
– คำสั่ง ที่ 311/2567 จัดตั้งศูนย์ประสานงานและผู้ประสานงานระดับอำเภอ ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
– การบันทึกข้อมูลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สปสช. ลงในแผนเงินบำรุง
– การรายงานการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME