วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วย นางทรงศรี คมขำ รองนายก อบจ.เชียงราย นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัด อบจ.เชียงราย นพ.สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุข และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมหารือการประชุมผู้อำนวยการ สอน. และ รพ.สต. ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4/2567 ณ อาคารคชสาร การเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
การประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุม (ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การเตรียมการรับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี พ.ศ.2567 (ฝ่ายบริการสาธารณสุข) ทิศทางการดำเนินงานปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการวิจัย “การใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐานในการคัดกรองสุขภาพจิตหลังการระบาดของโควิด -19 และผลกระทบระยะยาวในโรงเรียนเขตชายแดนไทย” 
 
 
โดยฝ่ายระบาดวิทยา หน่วยวิจัยโรคเขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล การส่งรายงาน 506 10 อันดับโรคติดต่อในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย (ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข) การขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุ และเขตป่าสงวน การส่งแบบคำร้องขอย้ายไป สอน./รพ.สต. อื่นของข้าราชการ
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME