เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมหมู่ 1 บ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่พบปะผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย (กิจกรรมที่ 5 พัฒนาและแปรรูปสมุนไพรเชิงการค้า)

โดย โครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย (กิจกรรมที่ 5 พัฒนาและแปรรูปสมุนไพรเชิงการค้า) ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มอาชีพนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ ในการสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้า

ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยบูรณาการร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนาทักษะ ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ ด้านการบริหารจัดการ และด้านการตลาดให้กับกลุ่มต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเขียงรายให้มีรายได้ และมีกิจกรรมเสริม สามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายประชาชนเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME