อบจ.เชียงราย เปิดโครงการภัยจากสารเคมี และการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความตระหนักรู้ภัยจากสารเคมีปราบศัตรูพืช และการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่การมีสุขภาพดี

จากนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่มุ่งเน้นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องชาวเชียงรายทั้ง 18 อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อจัดบริการสาธารณะที่สนับสนุน และเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีในทุกมิติ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 118 แห่ง 
 
เพื่อเป็นเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงราย ร่วมกับพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกจำนวน 143 แห่ง การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย นับว่าเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “เชียงรายเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใน ปี 2570” การจัดทำโครงการสร้างความตระหนักรู้ภัยจากสารเคมีปราบศัตรูพืชและการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่การมีสุขภาพดี ในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้นำฐานข้อมูลปริมาณขยะอันตรายชุมชน ที่ได้ดำเนินการมา 6 ปี 
 
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงรายทุกแห่ง ตามนโยบาย 3 พี่น้องท้องถิ่นรวมใจ ชุมชน และการมีส่วนร่วม ได้รวบรวมและนำส่งขยะอันตรายชุมชน แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นประจำทุกปี นำมาวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อการเกิดโรคมะเร็งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันสิ่งคุกคามด้านสุขภาพตาม นโยบายโฮงยาใกล้บ้าน

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR