วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ หมู่บ้านออมสิน หมู่ 14 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางทานตะวัน แสนพิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขต 7 อำเภอเมือง พบปะรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนและร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การสนับสนุนเครื่องจักรกลฯ เพื่อขุดลอก
นำวัชพืชออกจากหนองน้ำสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ และบ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางพีระพรรณ ศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ นายสมชาติ วรรณาคำ กำนันตำบลบ้านดู่ และนายศรีสุข หงส์คำ ผู้ใหญ่บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14 ร่วมลงนามในครั้งนี้
 
เนื่องจากมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นทำให้การไหลของน้ำไม่สะดวก เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน และเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูฝน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านดู่ ฝ่ายปกครองตำบลบ้านดู่ และบ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14 ร่วมบูรณาการในการขุดลอกนำวัชพืชออกจากหนองน้ำสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ โดยวิธีการใช้เครื่องจักรกลหนักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านดู่ เป็นผู้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง และฝ่ายปกครองตำบลบ้านดู่ ร่วมกับหมู่บ้านเหล่าพัฒนา เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินการขุดลอกนำวัชพืชออกจากหนองน้ำสาธารณประโยชน์บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14
สำหรับการพบปะรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนและร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เป็นโยบายที่สำคัญของ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อาทิ นโยบายสามพี่น้องท้องถิ่นร่วมใจ ชุมชน และการมีส่วนร่วม นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบายกระจายเครื่องจักรและบุคลากรสู่ชุมชน
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงร่วมบูรณาการพัฒนากับทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME