เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานประชุม ผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้มีผลการเรียนดี พร้อมด้วย ดร. ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

พร้อมกันนี้ รองฯ ทรงศรี ได้กล่าวพบปะผู้ปกครองและนักเรียน และกล่าวว่าขอบคุณผู้ปกครองที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยการส่งบุตรหลานมารับการศึกษาอบรมที่โรงเรียนแห่งนี้ อีกทั้งได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมในวันนี้ด้วย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ขับเคลื่อนการศึกษาไทยโดยใช้แนวคิดโรงเรียนสอนคิด Thinking school เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทำให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในฐานะต้นสังกัด พร้อมส่งเสริมสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ พร้อมทั้งบุคลากรทางด้านการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามความถนัดของนักเรียนทุกคน ประกอบกับการได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองด้วยเช่นกัน เพราะโรงเรียน บ้าน และชุมชน และความร่วมมือคือหัวใจของการพัฒนาและความสำเร็จของทุกสถานศึกษา
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME