เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกอบจ.เชียงราย เป็นประธานปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) หลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุม และการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรม ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม พร้อมด้วยนางอัญญลักษณ์ กายาไชย เลขานุการ นายก อบจ.เชียงราย นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม เลขานุการ อบจ.เชียงราย นายหณุสิทธิ์ เหมืองหม้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายเฉลิมชัย บุญเลา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยกองสาธารณสุข ได้เห็นความสำคัญของ งานระบาดวิทยา ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ มีความรุนแรงและมีแนวโน้ม ของการระบาดมากขึ้น ทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ โรคติดต่ออันตราย เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคไข้เลือดออก วัณโรคดื้อยาหลายขนาน เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก องค์การบริหรส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) หลักสูตรระบาดวิทยา ที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค และการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานเครือข่ายด้านงานระบาดวิทยาในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย รวมทั้งหมด 100 คน
 
 
ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายหณุสิทธิ์ เหมืองหม้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และนายเฉลิมชัย บุญเลา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านระบาดวิทยาในครั้งนี้
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME