พระเดชพระคุณพระพุทธิญาณมุนี (ประเสริฐ ปญฺญาวชิโร) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2566 ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (ดอยจำปี) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีประเด็นสำคัญของการประชุมฯ ดังนี้
 
1. การดำเนินงานโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในปี 2566
2. การดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)
3. การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วยกิจกรรม 5 ส.
4. การบริหารจัดการพุทธมณฑลสมโภส 750 ปี เมืองเชียงราย
5. การบริหารจัดการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย (มจร.)
6. การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2566
7. การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
8. เจ้าภาพเสากลาง วิหารพระเจ้าเม็งราย
9. การจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
10. การตรวจการคณะสงฆ์และประชุมพระสังฆาธิการ
11. กำหนดงานมุทิตาจิตแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลีได้ ประจำปี 2566
12. การอบรมนักธรรมก่อนสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2566
13. โครงการอบรมบาลีก่อนสอบภาค 6 ปีที่ 1
14. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย
 
ในโอกาสนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายสุพจน์ ทนทาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ข้าราชการสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมฯ พร้อมทั้งแจ้งประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ขอความร่วมมือศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดเชียงราย 104 ศูนย์ จัดส่งรายงานประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อรวบรวม สรุป และส่งให้ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ต่อไป
2. แจ้งการโอนเงินอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รอบที่ 2 และรอบที่ 3
3. การติดตามประเมินผลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปี พ.ศ. 2566
 
ทั้งนี้ การประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสำเร็จทุกประการ
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

พัชรนันท์ แก้วจินดา , สุพจน์ ทนทาน : รายงาน 
สุพจน์ ทนทาน : ภาพ 
 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME