วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมเผยแพร่สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 (COP28) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง COP28 Debrief “Unite. Act. Deliver.” ซึ่งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่และสรุปผลการประชุม COP28 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จัดไปเมื่อระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน –12 ธันวาคม 2566 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทั้งเป็นการเปิดเวทีให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนแนวคิด และทิศทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย การวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แผนการดำเนินงานที่จะต้องจะดำเนินการในลำดับต่อไป เพื่อสร้างความเข้าใจในวงกว้างให้กับทุกภาคส่วน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย สู่เป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะลูกหลานของเราในวันข้างหน้าโดยมี H.E. Mr. Ernst Wolfgang Reichel เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ร.อ. รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วย รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. คณะผู้บริหาร ทส. ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนกว่า 200 คน เข้าร่วม ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร 

รมว.ทส. กล่าวว่า การประชุม COP28 ที่ผ่านมา จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Unite. Act. Deliver ” เร่งให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามและนำมาประกอบการดำเนินงานภายในประเทศ อาทิ การทบทวนสถานการณ์และการดำเนินงานระดับโลก การจัดตั้งกรอบงาน UAE สำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการจัดทำเป้าหมายระดับโลกด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงกองทุนเพื่อรับมือกับความสูญเสียและความเสียหาย ซึ่งจะเป็นแนวทางการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทุกภาคี รวมทั้งกับประเทศไทยด้วย ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแบ่งปันประสบการณ์ การดำเนินงานของประเทศไทย นำไปสู่การดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME