เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายวิทยา ชุมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย นำสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานโรงทอผ้า โรงย้อมผ้า และชมผลิตผลจากการน้อมนำพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด พัฒนาผ้าไทยตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ตามแนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG) และพัฒนาต่อยอดลายผ้าพระราชทาน และผ้าอัตลักษณ์จังหวัดเชียงราย

 

นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ได้เรียนรู้ เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายผลการขับเคลื่อนการพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG) ที่เน้นการลดการใช้ทรัพยากร หรือใช้แล้วต้องปลูกทดแทน ใช้วัสดุที่คุ้นเคยอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาผ้าไทย ซึ่งจังหวัดเชียงราย ได้มีการพัฒนากลุ่มทอผ้าในจังหวัดเชียงราย ให้มีเทคนิคในการทอผ้า การพัฒนาผ้าไทยไปในทิศทางใหม่ เกี่ยวกับโทนสีรวมถึงการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผ้า และปลูกพืชสมุนไพรที่ใช้ในการย้อมสี ให้หันมาใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ ประเภทพืชให้สีทดแทน ด้วยการย้อมวัสดุสีที่มีในท้องถิ่น เป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สร้าง Soft Power เอกลักษณ์ผ้าไทย สวมใส่ได้ทุกที่ ทุกโอกาส
 
 
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมชูปถัมภ์ มุ่งมั่นดำเนินงานการจัดงาน (Events) ตามหลักความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาให้คนเข้าถึงและดูแลทุนธรรมชาติ ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านสังคม ได้ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียม แบ่งปันความรู้ สานต่อแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม มูลนิธิฯ มุ่งขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม โดยในครั้งนี้ ได้จัดวิทยากร นำชม และบรรยายให้ความรู้ทั้งส่วนของโรงทอผ้า โรงย้อมผ้า และโซนที่มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบอีกด้วย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME