เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกวดและตัดสินการประกวดการแสดงเวทีกลาง งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการประกวด ณ เวทีกลาง งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

 

การจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 กำหนดให้มีการประกวดการแสดง ณ เวทีกลาง ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2567 ไปจนถึง 5 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน ที่บริเวณสนามบิน ฝูงบิน 416 เชียงราย (สนามบินเก่า) อำเภอเมืองเชียงราย และมีพิธีทางศาสนา พิธีกรรมตามจารีตประเพณี และกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือของชาวเชียงราย
 
 
ในที่ประชุม ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบถึงกิจกรรมการประกวดการแสดงที่จะจัดขึ้น ณ เวทีกลาง และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม อาทิ การจัดแผนผัง ตกแต่งเวที และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (มอบหมายโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย) การจัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภริยา และประเภทบริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน (รับผิดชอบโดยที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย) การประกวดแสงสี To Be Number One (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย) การประกวดดนตรีนักเรียน/นักศึกษา (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย) การประกวดรำวงย้อนยุค (สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย) การประกวดธิดาดอย (ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย) กิจกรรมเดินแบบผ้าไทย (สำนักงานจังหวัดเชียงราย) การจัดทำและจำหน่วยพวงมาลัย ดอกไม้ ลูกโป่งในการประกวดบนเวทีกลาง (อำเภอเมืองเชียงราย)
 
 
นอกจากนี้ในที่ประชุม ยังได้พิจารณาร่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดการแสดง และกิจกรรมการแสดงเวทีกลาง งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 พร้อมมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดงาน คือสืบสานประเพณี โดยให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมในการจัดงาน ที่สำคัญเพื่อให้ชาวเชียงรายได้ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันสถาปนาเมืองเชียงราย ครบรอบ 762 ปี (วันที่ 26 มกราคม 2567)
 
 
โดยในวันที่ 26 มกราคม 2567 
เวลา 07.30 น. พิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราช และพิธีห่มผ้าพระสถูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ วัดดอยงำเมือง 
 
เวลา 09.00 น. พิธีบวงสรวง และทำบุญเมืองเชียงราย ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุน) พร้อมกันในเวลาเดียวกันนี้กับอีก 6 อำเภอ ได้แก่อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอพาน และอำเภอแม่สรวย ซึ่งหลังเสร็จพิธี จะมีการฟ้อนเมืองปูจาไหว้สาพญามังราย ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุน) โดยนางรำมากว่า 762 คน 
 
เวลา 14.15 น. พิธีไหว้สาพญามังราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอถวายเครื่องสักการะ ต่อด้วยขบวนแห่ เฉลิมฉลองครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย ซึ่งจะเคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางผ่านสวนตุงและโคม เลี้ยวซ้ายแยกศาล เข้าสู่แยกประตูสลี เลี้ยวขวาผ่านหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ และเลี้ยวซ้ายแยกบรรพปราการ (แยกวัดมิ่งเมือง) มุ่งหน้าสู่ฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) 
 
เพื่อจัดพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 และร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย โดยการกดปุ่มเปิดไฟให้สว่างไสวทั่วทุกมุมเมือง และสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย พร้อมเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมกัน 3 จุด ได้แก่ บริเวณงานพ่อขุนฯ (สนามบินเก่า) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ วัดร่องเสือเต้น โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ ณ บริเวณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุน) โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงราย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME