เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายก พี่นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย ประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย หมวดที่ 5 อบรมผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 “แกนนำเยาวชนนักรณรงค์บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา“ ณ ห้องประชุมอาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ อบจ.เชียงราย โดยมีนายพชรพรรษ์

 

ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย นายอนวัช แจ่มจันทร์ รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย นายฐิติวัชร ไลศิริพันธ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
จากสถานการณ์ การสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 สำรวจคนไทยอายุ 15 ปีขึ้น ไปจำนวน 57 ล้านคน พบว่ามีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง 80,000 คน 
 
 
ในจำนวนนี้ มีมากกว่าครึ่งเป็นเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี ในการนี้ศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย จึงได้จัดโครงการสร้างแกนนำเยาวชนนักรณรงค์บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในโทษและพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นในปัจจุบัน เพื่อลดสถิติการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งการผลักดันให้เกิดความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health Literacy) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
 
 
โดยเฉพาะการไม่ส่งเสริมให้สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้านับเป็นเป้าหมายสำคัญ ที่ต้องการเริ่มต้นให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดีตั้งแต่อายุยังน้อย ตามแนวคิดป้องกันดีกว่ารักษาและกลุ่มคนเหล่านี้เองจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอีกด้วย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME