วันนี้ (18 ต.ค.66) ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงราย เป็นเมืองแห่งสุขภาพ โดยมีคณะทำงาน ประกอบด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
 
 
ด้วยจังหวัดเชียงราย ได้เริ่มการขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองสุขภาวะ โดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ระยะเวลา 10 ปี อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้จังหวัดเชียงรายให้เป็นพื้นที่พิเศษในการพัฒนาอุตสาหกรรม Wellness และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมีเป้าหมายหลักให้จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองแห่งสุขภาพ คนเชียงรายและผู้มาเยือนมีสุขภาพดี อยู่แล้วมีความสุข ซึ่งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ระดมความคิดจัดทำแนวทางแผนการพัฒนาในหลากหลายด้าน อาทิ ด้าน Wellness food การพัฒนาเชียงรายสู่เมืองแห่งเกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ด้าน Health Care การพัฒนาบริการ การแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รวมถึงการบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพด้านการรักษาโรค การส่งเสริมให้เชียงรายเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการ การวิจัย นวัตกรรม และด้าน Wellness Tourism การพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์อีกด้วย
 
.
ทั้งนี้นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายจะเป็นเมืองแห่งสุขภาพไม่ได้ หากทุกภาคส่วนไม่ร่วมมือกัน ทั้งนี้ได้ให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นศูนย์กลาง ในการขยายผลออกไปยังวงกว้างทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ตลอดจนการส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาเพื่อสนับสนุนการบริการและอุตสาหกรรมและบริการด้านดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และการบริการสู่ศาสตร์การแพทย์แห่งอนาคต ต่อไป
 
 
ท้ายนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน เข้าร่วม Kick – Off โครงการ “เชียงราย” เมืองแห่งสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ที่หอประชุมสมเด็จย่า อาคาร C4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME