วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ (การจัดทำบริการสาธารณะ) กับทางรศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 
ซึ่งการลงนามความร่วมมือฯ (MOU) ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงราย กับ มหามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Memorandum of Understanding :MOU ) จะเป็นอีกมิติ ของความร่วมมือทางวิชาการที่ทางเทศบาลนครเชียงรายมีการเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นให้มีคุณภาพเทียบเคียงกับสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็น มาตรฐานได้ต่อไปในระยะยาว
 
 
นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงรายจะมีการเปิดหอพักให้กับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาไปอีกขั้นหนึ่ง โดยจะพิจารณาจากเกณฑ์ความประพฤติ ผลการเรียน และฐานะทางเศรษฐกิจประกอบกัน จนเป็นแนวทางนําไปพัฒนาขยายผล การพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม สามารถพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สมกับการเป็น“นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา”
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME