เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 67 ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิของ สสส. ร่วมกันเปิดงาน “ร่วมสร้างบ้านเมืองของเรา ให้เป็นนครแห่งความสุข” ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย (GMS) อาคารเจียงแสน ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้นำชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย เครือข่ายสถาบันวิชาการ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภาคีสนับสนุน ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือ คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนคณะกรรมการชุมชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

 


          นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า จากเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบันของการพัฒนาเมืองเชียงรายจนกระทั่งเราเองกล้าบอกว่าเป็น “เชียงรายเป็นนครแห่งความสุข” โดยเฉพาะความสุขจากการมีเศรษฐกิจดี สังคมดี และสิ่งแวดล้อมดี การพัฒนานครเชียงรายตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต เราให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่มีเป้าหมายในการสร้างเมือง เมืองสร้างคน และคนสร้างเมือง เทศบาลนครเชียงราย จึงมีภาคีเครือข่ายที่เข้ามาเป็น “หุ้นส่วนการพัฒนา” จำนวนมากพอที่จะดึงศักยภาพเข้ามาร่วมพัฒนานครเชียงราย เพราะเพียงทรัพยากรของเทศบานครเชียงรายคงมีพลังไม่เพียงพอในการทำงาน 

 


          สำหรับการขับเคลื่อน “นครเชียงรายแห่งความสุข” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นั้น ได้เกิดผลต่อคุณภาพชีวิตของคนเมืองเชียงรายและการเพิ่มคุณภาพจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครเชียงรายในหลายเรื่องที่ผมและคนเมืองเชียงรายได้เห็นพ้องตามนโยบายการพัฒนาเมืองของเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งรูปธรรมของผลการพัฒนาที่สำคัญทั้งหมด 5 ประเด็น คือ

  1. การผลักดันให้นครเชียงรายเป็นเมืองอาหารปลอดภัย ที่มีมาตรฐานปลอดสารพิษ โดยอาศัยความร่วมมือของเครือข่ายทั้ง 8 แห่ง จะนำไปสู่การมีเศรษฐกิจที่ดีของชุมชนและนครเชียงรายในที่สุด
  2. เทศบาลนครเชียงรายมีการจัดการขยะยาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีของเทศบาลนครเชียงรายในการจัดการขยะที่มีชุมชนอาสาเข้ามาร่วมจัดการขยะ เพื่อลดภาระของเทศบาลนครเชียงราย
  3. การทำให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 4 แห่ง ยกระดับการพัฒนาการให้บริการที่มากกว่าศูนย์บริการระดับปฐมภูมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการโปรแกรม Day Care (คลินิกดูแลสุขภาพกลางวันสำหรับผู้สูงอายุ)
  4. การพัฒนาพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวจนเป็นพื้นที่สวนสาธารณะต้นแบบเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และ
  5. เรามีแหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากเรื่องราวในประเด็นทั้งสี่ที่พร้อมให้ท่าน อปท.เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และภาคส่วนต่างๆ ได้มาเรียนรู้ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อปท.เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ต่อไป

 


          ภายในงานจัดให้มีการแสดงบนเวทีจากน้องๆ หนูๆ สถานศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงราย สร้างความเฮฮาเรียกเสียงหัวเราะสนุกสนานจากผู้มาร่วมงานไปพร้อมกัน และยังมีการออกร้านจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ สิ่งของเครื่องใช้ผลิตจากวัสดุเหลือใช้จากเครือข่ายชุมชน เกษตรกร ภายใน “กาดสร้างสุข”

 

ทั้งนี้  นายกเทศมนตรีนครเชียงรายอยากมีหุ้นส่วนพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเพื่อทำให้คนชุมชนนครเชียงรายและหุ้นส่วนการพัฒนาเติบโตไปพร้อมกัน พร้อมกันนี้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานวดเพื่อสุขภาพ และการประกาศเจตนารมย์ร่วมกัน ในการ “ สร้างบ้านเมืองของเรา ให้เป็นนครแห่งความสุขอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

 

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME