เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 โดยมีปลัดจังหวัดเชียงราย อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย นายอำเภอ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตามข้อสั่งการและวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหา “หนี้นอกระบบ” ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงนโยบายรัฐบาล “การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” 


โดยให้ทุกหน่วยงาน ทั้งกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง จะต้องร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอระบบ ปลดปล่อยจากการเป็นทาสหนี้นอกระบบ โดยหนี้นอกระบบถือเป็นการค้าทาสในยุคใหม่ ที่ได้พรากอิสรภาพและความฝันไปจากผู้คนยุคสมัยนี้ โดยรัฐบาลจะดำเนินการโดยยึดถือหลักศีลธรรม เพื่อป้องกัน “Moral Hazard” หรือ “ภาวะอันตรายทางศีลธรรม” รวมทั้งแก้ปัญหาการทวงหนี้โหด การปรับโครงสร้างหนี้ และการจัดทำสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดภาระหนี้สิน และการทำงานต้องมีความต่อเนื่องไม่ให้กลับมาเป็นหนี้อีก 


โดยมีนายอำเภอและผู้กำกับสถานีตำรวจในพื้นที่เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยหนี้ให้ รวมทั้งให้มีการติดตามผลการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งจังหวัดเชียงรายโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด อำเภอ มีการรายงานการลงทะเบียนผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือหนี้นอกระบบ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 67 รวมหนี้ทั้งหมด 110,461,882 บาท ผลการไกล่เกลี่ยสะสมรวมทั้งหมด 8,146,200 บาท


สำหรับจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาตามข้อสั่งการเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ของคณะรัฐมนตรีที่มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ ขับคลื่อน และประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดให้มีระยะเวลาดำเนินการ เป้าหมาย และตัวชี้วัด โดยการจัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับจังหวัด รายงานผลการไกล่เกี่ยหนี้นอกระบบอำเภอ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ธนาคารออมสิน คลังจังหวัดเชียงราย และ ธ.ก.ส. และที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาการจัดกิจกรรมตลาดแก้หนี้ ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้กำหนดจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 67 นี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. และเรื่องอื่นๆ ตามลำดับ

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME