เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2567  ณ ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ  จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงราย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วย พิธีพลีกรรมตักน้ำ พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

 

          โดยในที่ประชุม ได้วางแผนและหารือร่วมกันถึงการเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และได้มอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน เพื่อให้การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงราย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ซึ่งจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ตามโบราณราชประเพณีไทย ดังนี้ 

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567  ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำทิพย์ วัดพระธาตุดอยตุง (วัดน้อยดอยตุง) ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567  พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย และในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว พระอารามหลวง อำเภอเมืองเมืองเชียงราย  ต่อจากนั้น วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 คนเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เดินทางไปเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย  วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 ขบวนเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากกระทรวงมหาดไทยไปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์  และในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 ขบวนเชิญพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระเชตุพนฯ ไปยังพระทีนั่งอมรินทรวินิจฉัย

 

           สำหรับบ่อน้ำทิพย์ของจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุดอยตุง หรือ วัดน้อยดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ลักษณะเป็นบ่อน้ำก่ออิฐถือปูนรูปวงกลม ก่ออิฐเรียงเป็นผนังเพื่อกันดินทลาย ปากบ่อก่อด้วยอิฐมอญสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง ตามตำนานกล่าวว่า เป็นบ่อน้ำธรรมชาติ มีลักษณะพิเศษคือใสบริสุทธิ์และมีน้ำตลอดทั้งปี พุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย ใช้สรงพระบรมธาตุดอยตุง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 หรือ เดือน 6 (เหนือ) เป็นประจำทุกปี บ่อน้ำทิพย์แห่งนี้ มีความอัศจรรย์ คือ ตั้งอยู่บนดอยสูง ถึงแม้จะมีภัยธรรมชาติฝนแล้งแค่ไหน น้ำในบ่อก็ไม่เคยแห้ง มีน้ำมีตลอดทั้งปี ใสและเย็นอยู่เสมอ

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME