วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.45 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนปล้องวิทยาคม ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายบุญตัน เสนคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเทิง เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปล้องวิทยาคม กล่าวต้อนรับ
 
การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายและบูรณาการ
การดำเนินงานด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีกลุ่มเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ทุกแห่ง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุก สังกัด พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แบ่งจัดเป็น 4 รุ่น ๆ ละ
200 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และสำนักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME