วันที่ 7 ธ.ค. 66 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมลงนาม MOU ระหว่าง สมาคมเทศบาลนครและเมือง นำร่อง 14 แห่งกับหน่วยบริหารและจัดการทุกด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 6- 8 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงรายตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการหัวข้อ การพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วน
 
 
โดยมี นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมบรรยายพิเศษ “การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น” และ นายสมนึก ธนเดชากุล นายกสมาคมเทศบาลนคร พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม กล่าวรายงาน และชี้แจง การลงนาม MOU กับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
 
 
สมาคมเทศบาลนครและเมืองจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 จากการรวมตัวกันของคณะนายกเทศมนตรีที่มีความคิดเห็นตรงกันถึงปัญหาและบริบทในการบริหารงานเทศบาลที่แตกต่างกันระหว่างเทศบาลนคร เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล ซึ่งสันนิบาตเทศบาลเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกจำนวนมาก
 
การแก้ปัญหาจึงไม่อาจรวดเร็วและตรงตามบริบทของแต่ละเทศบาลที่มีขนาดและปัญหาการทำงานที่แตกต่างกัน จึงเป็นแนวคิดในการจัดตั้งสมาคมเทศบาลนครและเมืองขึ้น ซึ่งจะทำให้การติดต่อประสานงาน การแก้ไขปัญหาต่างๆรวดเร็วขึ้น ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยเทศบาลนครและเมือง ทั้งหมด 225 แห่งทั่วประเทศ แยกเป็นเทศบาลนคร 30 แห่ง เทศบาลเมือง 195 แห่งและในวันนี้มีเทศบาลเข้าร่วมประชุมจำนวน 101 แห่ง
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เทศบาลนครเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME