เชียงราย ปลูกผักสวนครัว เฉลิมพระเกียรติ

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ที่แปลงผักหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ 6 พฤษภาคม 2566 เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ รวมทั้งเพื่อสร้างโมเดลต้นแบบในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงราย และประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.เชียงราย พร้อมด้วยนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยเริ่มจากผู้นำต้องทำก่อน และขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นๆ โดยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สู่กิจกรรม “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และขยายผลมาสู่กิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โดยมีการมอบพันธุ์ไม้ให้ผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไปปลูกด้วย นอกจากนี้ยังมีการพืชผักสวนครัว อย่างพริก มะเขือ ผักสลัด กระเพรา ฯลฯ ไว้เป็นแหล่งอาหารปลอดสารพิษอีกด้วย

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME