เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 66 เวลา 09.00 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ขุดลอกคลอง ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ  ณ บริเวณสี่แยกแม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมทบ.37 ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย เป็นผู้จัดกิจกรรม มีข้าราชการทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วม จำนวน 120 คน

 

โดยมีพ.อ. รัตนสิทธิ์  แจ่มรัตนกุล จอส.904 มทบ.37 และ พ.อ. เกียรติอุดม นาดี รองเลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 พร้อมด้วย กำลังพล ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 ได้นำยุทโธปกรณ์ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ จ.เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ขุดลอกคลอง ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ณ บริเวณสี่แยกแม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงทัศนียภาพ  เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังส่งผลให้ประชาชนเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม

 

และยังมี สภ.เมืองเชียงรายเข้าร่วมโดยจัดข้าราชการตำรวจจิตอาสา เข้าร่วมทำกิจกรรมขุดลอกคูคลอง บริเวรแยกแม่กรณ์ และตามคูคลองจุดสำคัญที่ตื้นเขิน หรือมีวัชพืชน้ำขึ้นปกคลุมขวางทางน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งคูคลองในช่วงฤดูฝน

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ถนนคนข่าว

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME