เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ จัดให้มีการประชุมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ เพื่อคัดเลือกประธานและกรรมการวิสาหกิจชุมชนฯ ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระ โดยผลการเลือกตั้ง นายประสงค์ พรมวงศ์ ได้รับเลือกเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี 
 

       นายประสงค์ พรมวงศ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ เปิดเผยภายหลังได้รับเลือกเป็นประธานฯ ว่า นโยบายที่ให้ไว้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ คือ “ทำให้ถูกต้อง ซื่อตรง” ซึ่งตนเองจะนำมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานบริหารวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ดำรงตำแหน่ง
 

นายประสงค์ พรมวงศ์ เปิดเผยว่า ได้คัดเลือกคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ดังนี้ ฝ่ายวิชาการได้แก่ คุณสุรพลไชย ผดุงพงษ์ศิริ ฝ่ายพัฒนา นายศักดิ์ งามแสง และนายสุพจน์ สุนีราช ฝ่ายเหรัญญิกนางมณีรัตน์ ใจสุภาพ ฝ่ายเลขานุการ คุณคนึงนิตย์ วงศ์จันทร์ อาจารย์ไพบูลย์ สมใจ ฝ่ายปฏิคม คุณเมธา อุทิต ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณศิวพล คุณธีรวัฒน์ นารี ที่ปรึกษา นายจำรัส บำรุงแคว้น หรือลุงน้อย นายสุเทพ ใจวรรณะ อาจารย์เจริญชัย สมใจ อาจารย์วิไลวรรณ นางอุไรวรรณ งามแสง นายเดชสิทธิ์ พรมปัญญา และคณะกรฝ่ายแต่ละฝ่ายจะคัดเลือกคณะทำงานเอง ซึ่งรายชื่อจะได้แจ้งในการประชุมครั้งต่อไป
 

      ด้านนายจำรัส บำรุงแคว้น หรือลุงน้อย อดีตประธานวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ได้กล่าวเพื่อส่งมอบตำแหน่งให้กับนายประสงค์ พรหวงศ์ ประธานคนใหม่ ว่า หากมีปัญหาต่าง ๆ สามารถปรึกษาได้ พร้อมช่วยเหลือกลุ่มให้เดินไปข้างหน้า
 

       สำหรับ ผลการดำเนินการด้านการออมและการถอนเงินหุ้น เงินออม วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ประจำปี 2567 เงินหุ้นคงเหลือ 404,640 บาท เงินออม 197,568 บาท ยอดรวม 602,208 บาท
 

       ด้านนายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธานคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ.เปิดเผยว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ตั้งอยู่ ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เป็นวิสาหกิจฯ ที่ สถาบันบริหารจัดการธานคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ. จัดซื้อที่ดินภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เนื้อที่ 68-2-54.5 ไร่ ปัจจุบันจำนวนสมาชิก 68 ครัวเรือน 
 

      ทั้งนี้ บจธ.ได้ดำเนินการประสาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ขอขยายเขตไฟฟ้ามาติดตั้งในพื้นที่โครงการฯ เพื่อความสะดวกแก่สมาชิก ปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา ปลูกพืชผัก ปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารเคมี รวมทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้นทุกแปลง สร้างเป็นกลุ่มอาชีพหลายกลุ่ม สามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายและบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นน้ำพริก และขนมเปี๊ยะ มาอย่างต่อเนื่อง
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME