วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสันกอง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พบปะผู้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย (กิจกรรมที่ 6 หลักสูตรการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ) พร้อมด้วยนายชินกร ก๊อใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่จัน เขต 2 และนายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมพบปะผู้เข้าอบรมในครั้งนี้
สำหรับ โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย (กิจกรรมที่ 6 หลักสูตรการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ) ในวันนี้ปัจจุบันในแต่ละพื้นที่มีการจัดงานต่างๆ อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นงานพิธีการ งานมงคล และงานอวมงคลต่างๆ “การจัดดอกไม้” ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของการจัดงานในการเตรียมสถานที่ เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและ
พิธีกรรมที่จะเกิดขึ้น อาทิ งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ งานประชุมสัมมนางานเลี้ยง หรืองานศพ นั้น ย่อมต้องมีการ จัดดอกไม้ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศภาพลักษณ์ของสถานที่จัดงาน หรือประกอบการทำพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานและการตกแต่งสถานที่ค่อนข้างสูง เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดงานและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงต้องมีการส่งเสริมการจัดดอกไม้เพื่อให้เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่
โดยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย (กิจกรรมที่ 6 หลักสูตรการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ) มีผู้เข้าร่วมการอบรม ใน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลศรีค้ำ และตำบลแม่ไร่ จำนวน 100 ท่าน
ดังกล่าว เพื่อประชาชนสามารถนำไปต่อยอดพัฒนายกระดับอาชีพให้มีความหลากหลายขึ้น เป็นอาชีพทางเลือกที่สามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลัก หรือทำเป็นอาชีพเสริมได้ เนื่องจากเป็นอาชีพที่ผู้สนใจสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เอง และยังเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพด้านการจัดดอกไม้ยังขาดแคลน อาชีพการจัดดอกไม้จึงเป็นอาชีพหนึ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ต่อไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME