รองปลัดฯ ณัฏฐิญา ขานรับนโยบาย BCG เร่งปั้นผู้ประกอบการกว่า 80 ราย

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตามแนวคิด BCG ภายใต้โครงการการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตามแนวคิด BCG ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายจักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน และ ดร.ศรวณีย์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ดร.ชนิดา แสนสะอาด ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย ฝ่ายนโยบายเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน จากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมเป็นวิทยากร

รองปลัดฯ กล่าวว่า BCG Model เป็นนโยบายที่รัฐบาลและกระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งมั่นผลักดันให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาหรือยกระดับปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมเข้าสู่วิถีใหม่ ช่วยติดปีกภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และเป็นไปตามประชาคมโลก พร้อมส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการใน 4 มิติประกอบด้วย ความสำเร็จทางธุรกิจ การดูแลสังคมและชุมชนโดยรอบ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระจายรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีเป้าหมายให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ จำนวน 80 กิจการทั่วประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อช่วยเสริมสร้างให้สถานประกอบการมีการประกอบการที่ดีตามนโยบาย MIND 4 มิติ พัฒนาสถานประกอบการให้มีกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และมีการใช้ทรัพยากรในภาคอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม ด้วยการปรับปรุงผลิตภาพการผลิต ลดต้นทุน หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด BCG ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวต่อยุคสมัยและยกระดับสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

Facebook
Twitter
Email
Print

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงาน คปภ. 

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE