เชียงราย มอบโล่เกียรติคุณอาสาดับไฟป่า ในวาระการประชุมกรมการจังหวัด

Facebook
Twitter
Email
Print
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ก่อนวาระการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจำจังหวัดเชียงราย นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 5/2566 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดับไฟป่า ให้แก่ มูลนิธิกระจกเงา 

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ยกย่องและเชิดชูเกียรติ แบบอย่างที่ดีแก่สังคม โดยมีนายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานพร้อมนำเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิกระจกเงาเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ตามที่จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

ซึ่งได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ตั้งแต่ห้วงเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นมา พร้อมทั้งได้บังคับใช้กฎหมายและมาตรการควบคุมการเผาในระดับสูงสุด ในห้วงห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2566 รวมระยะเวลา 75 วัน ซึ่งการบริหารสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันของจังหวัดเชียงราย ในปี 2566 นี้ 

สามารถควบคุมสถานการณ์ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้ เนื่องด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา การขับเคลื่อนและการประสานงานการปฏิบัติในทุกภาคส่วนและทุกระดับ โดยมูลนิธิกระจกเงา เป็นภาคประชาสังคมอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการระงับเหตุไฟป่า ลาดตระเวน และจัดทำแนวกันไฟ ด้วยความมุมานะ อุตสาหะ และอุทิศตนโดยยึดถือประโยชน์ของการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้และคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวเชียงรายเป็นสำคัญ จนผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทั่วไป

 

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังได้มอบทุนอุปการะเด็กยากจนและด้อยโอกาสของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ของหน่วยงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย โดยมีนายวิทยา ชมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย นำผู้เข้ารับมอบทุนฯ จากอำเภอเมือง อำเภอเวียงชัย อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเวียงแก่น อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง และ อำเภอแม่สรวย รวมทั้งสิ้น 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย เข้ารับมอบทุนฯ

 

นายวิทยา ชมภูคำ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2522 เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ 


โดยพระราชทานพระราชานุญาติให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และกองทุนได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด โดยในส่วนของจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งยอดบริจาคสมทบเป็นเงิน 435,348 บาท และนำดอกผลของเงินทุนฯ ดังกล่าว ช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน 


โดยมอบเป็นทุนช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสเป็นประจำทุกปี และปัจจุบันมีทรัพย์สินกองทุนฯ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 จำนวน 3,866,140.22 บาท ดังนี้ บัญชีเงินฝากธนาคารกรุง ไทยประเภทเงินฝากออมทรัพย์ จำนวนเงิน 859,431.01 บาท บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ฝากประจำ จำนวนเงิน 865,221.93 บาท และตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด จำนวน 1 ฉบับ เป็นเงิน 2,141,487.28 บาท โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทO จังหวัดเชียงราย ได้จัดสรรให้เด็กที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 จำนวน 34 ราย และให้อำเภอคัดเลือกเด็กที่อยู่ในครัวเรือนขากจน อำเภอละ 5 ราย รวม 90 ทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน 164 ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 246,000 บาทถ้วน

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR