เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่อาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มประเทศ GMS อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดเชียงราย ประจำปี 2566. ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ซึ่งกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็น“ วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้ถือปฏิบัติและจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องมาทุกปี โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบโล่แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต่อไป

 

สำหรับปัญหายาเสพติด จัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคงที่ต้องได้รับการแก้ไขในระดับสำคัญเร่งด่วน ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังส่งผลกระทบแก่บุคคลรอบข้าง ครอบครัว ชุมชน และสังคมเช่นกัน ที่ใดที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่นั้นย่อมทำให้คนในชุมชนรู้สึกหวาดระแวงและไม่ปลอดภัย อาจนำไปสู่การมั่วสุมเพื่อทำสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการลักขโมย การใช้ความรุนแรง รวมถึงปัญหาอาชญากรรม ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สินในชุมชนได้
 
 
จังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ทั้งในเชิงป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงและยั่งยืนพร้อมขับเคลื่อนให้ชุมชน สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด โดยขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกัน เพื่อเร่งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติดดำเนินการค้นหาผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกหมู่บ้านชุมชน ทั้งผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ค้าด้วยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน หากพบเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งหน่วยงานของรัฐเข้าไปดำเนินการ หรือแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 และอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญคือการบำบัดรักษาและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดไปใช้ยาเสพติด ให้มองว่าผู้เสพคือผู้ป่วย แม้การบำบัดยาเสพติดจะเป็นเรื่องยากแต่เชื่อว่าทุกคนสามารถกลับตัวกลับใจได้ ต้องพร้อมจุดประกายและขัดเกลาศักยภาพของผู้ผ่านการบำบัดทุกคนให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME