พระครูสุจิณวรคุณ (กมล) เจ้าคณะตำบลศรีดอนชัย เขต 1 เจ้าอาวาสวัดท่าข้ามศรีดอนชัย เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ดำเนินงานพิธีทำบุญตักบาตรโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระราชกุศล
 

นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล โดยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำถวายเครื่องไทยธรรมและจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
 

นางพัชรนันท์ แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของกิจกรรมโครงการฯ และพบปะผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
 

นายภัทรพงษ์ มะโนวัน หัวหน้ากลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ทำหน้าเป็นศาสนพิธีกร และกำกับดูแลการจัดกิจกรรมโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ที่ว่าการอำเภอเชียงของ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และคณะศรัทธา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2566 และกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” โดยจัดในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน เข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ โดยการฟังธรรม การสมาทานศีลและรับศีล 5 หรือศีล 8 ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เจริญจิตภาวนา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งอุดหนุนสินค้าผลิตภัณท์ท้องถิ่นในชุมชน โดยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต รวมทั้งดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย สืบสานศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
1. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์-สามเณร จำนวน 25 รูป
2. การถวายเครื่องไทยธรรมจตุปัจจัย แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
3. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายราชกุศล เฉลิมพระเกียรติฯ
4. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระรัตนตรัย และรับศีล
5. พระครูสุจิณวรคุณ (กมล) เจ้าคณะตำบลศรีดอนชัย เขต 1 เจ้าอาวาสวัดท่าข้ามศรีดอนชัย เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา
6. การเจริญจิตภาวนา และแผ่เมตตา
7. กิจกรรมตลาดวัฒนธรรม “ชุมชนคุณธรรมบ้านศรีดอนชัย” การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
 

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางพัชรนันท์ แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางสาวกฤษยา จันแดง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมโครงการฯ อำนวยความสะดวกแด่คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาร่วมงาน

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงวัฒนธรรม

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME