เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2566 ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

น้องๆสภาเยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เยาวชนเชียงราย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ร่วม ”โครงการปลุก(ปลูก) อนาคตเจียงฮาย ครั้งที่ 2 “ เนื่องด้วยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การเผาป่า การใช้พลังงานต่างๆ การสูญเสียพื้นที่สีเขียว ทางเกษตรกรรม การกำจัดของเสีย และการตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น สาเหตุดังกล่าว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล ปัญหาสุขภาพ ความยากจนและคุณภาพชีวิตตกต่ำ ล้วนเกิดจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นด้วยเช่นกัน การรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME