อบจ.เชียงราย ปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT – ใหม่) รุ่นที่ 2

Facebook
Twitter
Email
Print
นายก นก ปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT – ใหม่) และมอบประกาศเกียรติคุณ หลักสูตร “ระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 2“
 
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น.
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT ใหม่) และได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เข้าอบรมในโครงการดังกล่าว หลักสูตร ระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค และการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
 
อบจ.เชียงราย โดยกองสาธารณสุข ได้เห็นความสำคัญของงานระบาดวิทยา ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ มีความรุนแรงและมีแนวโน้มของการระบาดมากขึ้น ทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ โรคติดต่ออันตราย เช่นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคไข้หวัดนก โรคเมอร์ส โรควัณโรคดื้อยาหลายขนาน เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT ใหม่) หลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค และการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากร สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และหน่วยงานเครือข่ายด้านงานระบาดวิทยาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และในการดำเนินโครงการ รุ่นที่ 2 ในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วยพื้นที่ อำเภอเมือง, อำเภอแม่สรวย, อำเภอแม่ลาว, อำเภอป่าแดด,อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอพาน, อำเภอแม่สาย และอำเภอเวียงชัย ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากนายแพทย์ยงเจือ เหล่าสิริถาวร ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และนายหนุสิทธิ์ เหมืองหม้อ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ด้านระบาดวิทยาเป็นอย่างดี

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE